15 ایده مدرن برای طراحی دکوراسیون کلینیک دندانپزشکی

به طور کلی طراحی مطب پزشکی و دندانپزشکی و فضاهای درمانی، با توجه به اینکه کاربرد درمانی دارند و افراد تنها هنگام بیماری به آنجا مراجعه می کنند، زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد. به طوری که برخی پزشکان و دندانپزشکان ترجیح می دهند با حداقل هزینه و سرمایه، دکوراسیون محیط را به انجام برسانند. اما این مسئله باید قابل توجه باشد

...