معرفی سبک دکوراسیون ساحلی در معماری داخلی

در طول سال های اخیر سبک دکوراسیون ساحلی به خوبی بین مردم شناخته و معرفی نشده است و این سبک روشن و درخشان به شکل اتاقی مملو از لوازم شلوغ و کهنه بین مردم تصور شده در صورتی که این فرض حقیقت ندارد.